QUIZ CHO NHÀ SÁNG LẬP

CÂU HỎI 1/12

Tôi đánh giá cao tính sáng tạo và trải nghiệm nghệ thuật


Bỏ qua

CÂU HỎI 2/12

Tôi thích hoàn thành công việc một cách triệt để


Bỏ qua

CÂU HỎI 3/12

Tôi có xu hướng hơi dè dặt hoặc nhút nhát


Bỏ qua

CÂU HỎI 4/12

Tôi có thể hơi hoài nghi về một vấn đề gì đó


Bỏ qua

CÂU HỎI 5/12

Tôi không bị căng thẳng và luôn thoải mái dưới áp lực


Bỏ qua

CÂU HỎI 6/12

Tôi chịu trách nhiệm về thành công và thất bại của chính bản thân trong cuộc sống.


Bỏ qua

CÂU HỎI 7/12

Tôi là người cởi mở


Bỏ qua

CÂU HỎI 8/12

Thành công là do số phận -- một số người may mắn hơn những người khác.


Bỏ qua

CÂU HỎI 9/12

Điều quan trọng với tôi là mọi người biết rằng tôi thành công.


Bỏ qua

CÂU HỎI 10/12

Tôi giải quyết công việc theo cách hiệu quả nhất.


Bỏ qua

CÂU HỎI 11/12

Tôi thích cảm giác hồi hộp khi chấp nhận các rủi ro.


Bỏ qua

CÂU HỎI 12/12

Tôi hướng ngoại và nói nhiều.


Bỏ qua

You are a lone wolf.

You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf. You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.You are a lone wolf.

Done

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn dành riêng cho bạn?

Scroll to top